Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI I OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI‍

 

Privredno društvo BUSINESS AND WELLNESS DOO UB, sa sedištem na adresi Nemanje Matića 4,  14210, Ub, matični broj: 21266086, PIB: 109912190 (u daljem tekstu: „Društvo“), kao rukovalac, svesno je važnosti zaštite ličnih podataka, stoga Vaše podatke o ličnosti tretira u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka uključujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018, u daljem tekstu „ZZPL“) i Opštu uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679[1] („GDPR“).

 

U cilju transparentne obrade podataka o ličnosti, Društvo ovom Politikom privatnosti i obaveštenjem pruža osnovne informacije u vezi sa radnjama obrade podataka o ličnosti, zaštitom podataka o ličnosti i pravima lica čiji se podaci obrađuju, a u vezi korišćenja Usluge Društva, i to:

 • Korišćenje internet stranice Društva,
 • Pružanja hotelske usluge, uključujući rezervaciju hotelskog smeštaja.

(u daljem tekstu: „Usluga“).

 

Informacije koje Vam dajemo u ovoj Politici privatnosti

 

PRAVILA PRIVATNOSTI I OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI‍ 1

Osnovni pojmovi Politike privatnosti. 2

Podaci o društvu kao rukovaocu i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti  ‍ 3

Vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo.. 3

Svrha obrade podataka.. 5

Pravni osnov obrade podataka  ‍ 6

Primaoci Vaših podataka o ličnosti. 7

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju   8

Rokovi čuvanja podataka o ličnosti. 8

Obrada podataka o ličnosti lica mlađih od 18 godina.. 8

Bezbednost obrade podataka o ličnosti. 9

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje.. 9

Prava lica na koje se podaci odnose.. 9

Obaveza davanja podataka.. 11

Izmene ovih pravila.. 11

Kontakt.. 12

 

Osnovni pojmovi Politike privatnosti

 

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. 

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: „Obrada“). 

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju (poput posetilaca naše web stranice, klijenata i gostiju, itd). 

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. 

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Primalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.

Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

Ostali pojmovi korišćeni u ovom dokumentu tumačiće se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, relevantnih podzakonskih akata, mišljenja i stavova Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: “Poverenik”), i GDPR-a (uključujući i Preambulu).

Podaci o društvu kao rukovaocu i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti  ‍

 

Kontakt podaci Rukovaoca:

Privredno društvo BUSINESS AND WELLNESS DOO UB, sa sedištem na adresi Nemanje Matića 4,  14210, Ub, matični broj: 21266086, PIB: 109912190.

Društvo je imenovalo Lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podatka o ličnosti, kao i u vezi sa ostvarivanjem svojih prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, na jedan od sledećih načina:

 • slanjem e-maila na adresu: office@hotelub.rs;
 • slanjem pismena na adresu sedišta Društva: BUSINESS AND WELLNESS DOO UB, Nemanje Matića 4, 14210, Ub;
 • predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti“.  

Vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo

 

Podaci koje prikupljamo direktno od Vas

 

Za potrebe dobijanja dodatnih informacija o naših uslugama, putem kontakt forme na našoj web stranici:

 • ime
 • e-mail adresa

 

 

 

Za potrebe rezervacije usluga u našim objektima:

 

 • ime i prezime
 • e-mail adresa
 • kontakt telefon
 • informacije o posebnim zahtevima Vašeg boravka

Za potrebe realizacije usluge/boravka u našim objektima:

 • ime i prezime
 • dan, mesec i godina rođenja
 • adresa stanovanja,
 • e-mail adresa
 • kontakt telefon
 • podaci o platnim karticama
 • ukoliko ste strani državljanin i:
  • državljanstvo
  • vrsta, broj i datum izdavanja strane putne isprave.

Identifikacioni podaci prikupljaju se na osnovu važeće isprave, odnosno lične karte, putne isprave ili druge isprave sa fotografijom, a na osnovu člana 15. Zakona o ugostiteljstvu.

 

 

Za potrebe prijave na našem kontakt servisu i dobijanja informacija o našim ponudama putem e-maila, i drugih kanala komunikacije, biće nam potrebni sledeći podaci:

 • ime i prezime
 • e-mail adresa
 • kontakt telefon

Podaci koje prikupljamo indirektno

 • Online platforma Društva koristi kolačiće.

Za detaljnije informacije o korišćenju kolačića od strane Društva, posetite sledeći link  https://hotelub.rs/politika-upotrebe-kolacica/.

 

 

 

 

Svrha obrade podataka

 

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 

 • Poseta/korišćenje naše web stranice;
 • Komunikacija sa Društvom za potrebe informisanja o našim uslugama;
 • Rezervacija smeštaja u našim objektima;
 • Pružanje usluga smeštaja i drugih vezanih usluga u našim objektima.

Pravni osnov obrade podataka  ‍

 

U nastavku se nalaze pravni osnovi i svrhe obrade na osnovu kojih Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti i to može biti:

 • Pravni osnov za obradu podataka u svrhe posete naše web stranice, komunikacije sa Društvom, kao i prijema promotivnih ponuda je Vaš pristanak. Jednom dat pristanak možete opozvati u svakom trenutku, na jedan od sledećih načina: promenom izbora na svom profilu na web stranici, podnošenjem zahteva za opoziv pristanka na e-mail Društva, slanjem pisma na adresu sedišta Društva ili predajom pisma u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”. Izričit pristanak je potreban za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje određenih usluga ili proizvoda. Napominjemo da, ukoliko opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu, kao i da opoziv pristanke ne utiče na dopuštenost obrade Vaših podataka izvršene pre opoziva;
 • Društvo obrađuje podatke o Vama koji su neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora o o pružanju usluga. Ako odbijete da pružite podatke potrebne za ovu svrhu, Društvo neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor sa Vama ili da Vam pruži traženu uslugu;
 • Društvo može obrađivati Vaše podatke o ličnosti i kada je obrada neophodna u cilju poštovanja zakonom propisanih obaveza Društva, poput propisanih Zakonom o ugostiteljstvu. Za obradu podataka koja je nužna radi poštovanja zakona i izvršavanja propisanih zakonskih obaveza nije potreban pristanak lica na koje se podaci odnose;
 • U određenim slučajevima obrada podataka o ličnosti je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane, uz vođenje računa da interesi Društva ne pretežu nad interesima ili pravima i slobodama lica čije podatke obrađuje. Društvo obradu podataka zasniva na legitimnom interesu, primera radi, u svrhe očuvanja bezbednosti u objektima Društva korišćenjem video nadzora poslovnih prostorija. Za obradu podataka po osnovu legitimnog interesa nije potreban pristanak lica na koje se podaci odnose, ali ono ima pravo da u bilo kom trenutku koristi zakonske mehanizme za ostvarivanje svojih prava na način opisan u odeljku Prava lica na koje se podaci odnose.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti samo u svrhe za koje su podaci prikupljeni.

Primaoci Vaših podataka o ličnosti

 

Društvo ima pravo da podatke o ličnosti otkriva trećim licima i to:

 • Licima koji pružaju različite usluge Društvu, kao i licima kojima se Vaši podaci otkrivaju radi izvršenja ugovora koji smo sa Vama zaključili, odnosno radi pružanja Usluga. Ova lica imaju svojstvo obrađivača podataka, i sa njima Društvo ima zaključen ugovor kojim se regulišu obaveze u pogledu zaštite podataka. Na primer, kada rezervišete smeštaj u našim objektima putem platforme Booking.com, podaci sa paltforme se automatski dostavljaju nama. Napomena: broj platne kartice i CVV2 i CVC broje se ne obrađuju direktno od strane Društva. Obradu podataka o platnim karticama korisnika vrši spoljni pružalac usluga (tzv Payment Gateway provider), sa kojim Društvo ima zaključen ugovor.
 • Organima i licima kojima je Društvo po zakonu dužno da dostavi odgovarajuće podatke. Naime, u skladu sa članom 15. Zakona o ugostiteljstvu, Društvo je dužno da korisnike svojih usluga tj. goste svojih objekata registruje na paltformi eturista.gov.rs, te podacima u platformi imaju pristup i Ministarstvo unutrašnjih poslova (za potrebe registracije boravka lica), Lokalna poreska administracija (za potrebe obračuna broavišne takse), te Republički zavod za statistiku (za potrebe praćenja broja i strukture turista).

 

 • U parnične i bezbednosne svrhe: Vaše podatke o ličnosti takođe možemo otkriti ako to od nas bude zatraženo shodno zakonu, ili u našoj dobroj veri da je takva radnja razumno potrebna da bi se pridržavali zakonskih odredbi, da bi odgovorili pravni zahtev, ili zaštitili bezbednost ili prava Društva, njegovih klijenata ili javnosti;
 • U slučaju spajanja ili preuzimanja celokupnog ili dela Društva od strane druge kompanije, ili u slučaju da Društvo proda ili na drugi način raspolaže u celosti ili delom poslova Društva, sticalac bi imao pristup informacijama kojima raspolaže Društvo, a koje mogu uključivati lične podatke, u skladu sa važećim zakonom. Slično tome, podaci o ličnosti mogu biti preneti kao deo korporativne reorganizacije, postupka nesolventnosti ili drugih sličnih događaja, ako je to dozvoljeno, a vršiće se u skladu sa važećim zakonom. Ukoliko dođe do ovakve vrste spajanja ili preuzimanja, lica čije podatke obrađujemo biće o tome blagovremeno obaveštena.

Društo nikada neće deliti Vaše podatke o ličnosti sa bilo kojim trećim licem koje namerava da ih koristi za direktni marketing, osim ukoliko smo Vas o tome prethodno obavestili i Vi nam dali eksplicitan pristanak za to.

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Najveći broj pružalaca usluga Društvu nalaze se u Republici Srbiji. Prenos podataka o ličnosti ovim pružaocima usluga sprovodi se u skladu sa važećim zakonima i oslanja se na standardne ugovorne klauzule koje je propisao Poverenik. Takvi pružaoci usluga su obavezni su da postupaju samo po uputstvima Društva, te obavezani da primene sve tehničke mere zaštite podataka o ličnosti.

U pojedinim slučajevima, podaci o ličnosti mogu se prenositi i u druge države ili teritorije. Ukoliko je to slučaj, Društvo postupa u skladu sa pravilima propisanim u Glavi V ZZPL,  odnosno u skladu sa Odlukom Vlade Srbije o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnst („Službeni glasnik RS“ br. 55/2019).

 

Rokovi čuvanja podataka o ličnosti

 

Društvo podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja prava i obaveza iz ugovornog odnosa obrađuje sve do okončanja tog odnosa, osim u slučajevima kada je Društvo u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja ugovorene saradnje, a do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeći pristanak.

Na primer, ukoliko je za plaćeni proizvod ili uslugu predviđen garantni rok, Vaše podatke čuvaćemo do isteka tog roka. Takođe, podaci o realizovanim plaćanjima se čuvaju u skladu sa poreskim i drugim važećim propisima Republike Srbije.

U slučaju da se podaci obrađuju na osnovu Vašeg pristanka, u svakom slučaju pristanak možete povući, nakon čega prestaje obrada Vaših podataka.

Društvo neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

 

Obrada podataka o ličnosti lica mlađih od 18 godina

 

Sve obrade podataka o ličnosti predstavljene u ovom dokumentu odnose se isključivo na lica stara najmanje 18 godina. Podatke o licima mlađim od 18 godina prikupljamo od njihovih roditelja, odnosno zakonskih zastupnika, odnosno uz saglasnost roditelja tj. zakonskog zastupnika datu u pisanom obliku.

 

Bezbednost obrade podataka o ličnosti

 

Društvo Vas ovim putem obaveštava da kontinuirano ocenjuje i unapređuje primenjene bezbednosne mere, kako bi obezbedilo bezbednu i zaštićenu obradu podataka o ličnosti.

Tako, Društvo preduzima sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo zaštitili poverljivost i sigurnost Vaših podataka o ličnosti prikupljenih za potrebe pružanja naših Usluga. Ovi napori uključuju, ali nisu nužno ograničeni na: (i) čuvanje Vaših ličnih podataka u sigurnim operativnim okruženjima koja nisu dostupna javnosti; ii) omogućavanje pristupa Vašim podacima samo ovlašćenim licima zaposlenim u Društvu, odnosno obrađivačima u čijem je opisu zaduženja obrada podataka; iii) primenu tehnika anonimizacije i pseudonimizacije podataka, kada za to postoje tehnički uslovi; iv) izbor obrađivača koji ispunjavaju zakonske uslove i standarde zaštite podataka o ličnosti.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

 

Društvo neće vršiti automatizovanu obradu podataka o ličnosti.

Prava lica na koje se podaci odnose

 

Pravo na pristup  

Pravo na pristup podrazumeva da lice na koje se podaci odnose od Društva može dobiti informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupi svojim podacima o ličnosti i dobije informacije o obradi. Društvo će na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Za dodatne zahteve Društvo može da naplati razumnu naknadu za administrativne troškove. Ako je zahtev dostavljen elektronskim putem i ako nije drugačije zatraženo, Društvo će informacije dostaviti u elektronskoj formi.

 

Pravo na ispravku, dopunu i brisanje podataka 

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izvršiti ispravku podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izbrisati njegove podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi propisani Zakonom (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji zakonski osnov za obradu). Društvo ne može brisati podatke o ličnosti: ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je neophodna za zaštitu interesa Društva kao što su pokretanje, podnošenje ili odbrana nekog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe sl.).

 

Pravo na ograničenje obrade

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose ograničiti obradu njegovih podataka o ličnosti u slučajevima propisanim Zakonom.

 

Pravo na prenosivost podataka

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (npr. na računaru) i omogućiti mu da ih prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva ako su zajedno ispunjeni uslovi: (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje ugovora i (b) obrada se vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da Društvo podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnički izvodljivo.

 

Pravo na opoziv pristanka

Imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme, međutim, molimo Vas da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre Vašeg opoziva.

Svoj pristanak možete da opozovete na nekoliko načina: promenom izbora na svom profilu na web stranici, podnošenjem zahteva za opoziv pristanka e-mail Društva, slanjem pisma na adresu sedišta društva ili predajom pisma u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”.

Ukoliko opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu.

 

Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku lice na koje se podaci odnose može Društvu podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva. Nakon podnošenja prigovora Društvo će obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad interesima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i slično).

 

Pravo na osporavanje odluke donete u procesu automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje  

U okviru poslovnog odnosa između Društva i Lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvšenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, Društvo može obrađivati podatke klijenata u celini ili delimično na automatizovan način, u cilju nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa Društva sa klijentima.

Ukoliko smatra da su mu prava narušena odlukom donetom u automatizovanom procesu odlučivanja, lice na koje se podaci odnose ima pravo da ospori takvu odluku, da izrazi svoj stav i da zahteva da se odluka preispita uz učešće ovlašćenog zaposlenog u Društvu.

 

Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatra da se obrada njegovih podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa.

 

Vršenje navedenih prava je moguće u svako doba. Za korišćenje ovih prava, možete uputiti pisani zahtev, datiran i potpisan u štampanom formatu, na sledeću adresu: BUSINESS AND WELLNESS DOO UB, sa sedištem na adresi Nemanje Matića 4,  14210, Ub, putem elektronske pošte našeg Lica za zaštitu podataka o ličnosti na office@hotelub.rs, ili predajom pisma direktno u prostorijama Društva sa naznakom „Za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.“

 

Obaveza davanja podataka

 

Ukoliko se odlučite da nam ne prosledite Vaše podatke o ličnosti kada je to od Vas zatraženo, možda nećemo moći da izvršimo uslugu, u potpunosti ili delimično. Na primer, ako odbijete da podelite svoju e-adresu sa nama, nećete moći da primate naše biltene ili da se registrujete na našim digitalnim kanalima. Takođe, ako odbijete da date na uvih Vaš lični dokument, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo uslugu smeštaja u našim objektima.

Izmene ovih pravila

Društvo može da povremeno menja i ažurira ova pravila o privatnosti, prema potrebi. Društvo će Vas obavestiti o svakoj značajnoj ili suštinskoj promeni ovih pravila o privatnosti, i obezbediće da se obaveštavanje izvrši na način koji obezbeđuje da ga potvrdite, na primer putem korišćenja adrese elektronske pošte koju ste nam dostavili, ili na bilo koji drugi odgovarajući način koji omogućava delotvorno saopštavanje.

Kontakt

Svako pitanje u vezi sa ovim dokumentom možete da uputite licu odgovornom za pitanja zaštite podataka o ličnosti u Društvu, preko sledećih kontakt podataka: office@hotelub.rs.

 

Stupa na snagu dana 23.02.2024. godine